تعرفه ها

در جداول زیر شما میتوانید تعرفه خدمات وب تایپ را مشاهده نمایید

 

تعداد صفحات استاندارد

زبان تایپ

زمان تحویل عادی

تخفیف

هزینه تایپ برای هر صفحه استاناندارد

1 تا 10 صفحه

(تا 2500 کلمه)

فارسی

1 روزه

0 درصد

500 تومان

11 تا 20 صفحه

(2501 تا 5000 کلمه)

فارسی

2 روزه

0 درصد

480 تومان

21 تا 40 صفحه

(5001 تا 10000 کلمه)

فارسی

3 روزه

3 درصد

465 تومان

41 تا 60 صفحه

(10001 تا 15000 کلمه)

فارسی

4 روزه

3 درصد

450 تومان

61 تا 80 صفحه

(15001 تا 20000 کلمه)

فارسی

5 روزه

7 درصد

420 تومان

81 تا 120 صفحه

(20001 تا 30000 کلمه)

فارسی

6 روزه

11 درصد

390 تومان

121 تا 200 صفحه

(30001 تا 50000 کلمه)

فارسی

7 روزه

15 درصد

350 تومان

 

 

افزایش قیمت به ازای هر صفحه استاندارد

موارد شامل افزایش هزینه تایپ فارسی

80  تومان

تایپ از روی عکس با کیفیت خوب

100 تومان

تایپ از روی عکس با کیفیت بد

90تومان

تایپ از روی دست نوشته با دست خط خوب

150تومان

تایپ از روی دست نوشته با دست خط بد

150تومان

بیش از 5 کلمه انگلیسی در یک صفحه

140تومان

صفحه دو زبانه فارسی – عربی

390تومان

سوال های تستی و چهار گزینه ای

100تومان

زمینه های تخصصی

100تومان

صفحه دو زبانه فارسی – انگلیسی

900تومان

رسم جدول بزرگ

750تومان

رسم جدول متوسط

1000تومان

رسم نمودار بزرگ

800تومان

رسم نمودار متوسط

هر 8فرمول 800تومان

فرمول ساده

هر 4 فرمول 800 تومان

فرمول پیشرفته

100تومان

درج پاورقی

550 تومان

رسم اشکال ساده

900تومان

رسم اشکال پیچیده

950تومان

رسم سربرگ